Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Verkoper

Esclusivo heeft haar maatschappelijke zetel te 3870 Heers, Helena Wijnantslaan 10 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0506.744.529. Het BTW nummer is BE0506.744.529 (“Verkoper”).

Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

 Elk gebruik van of elke bestelling of aanvraag via deze website houdt de aanvaarding in van deze algemene voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Esclusivo of rechthoudende derden. Het is verboden (een gedeelte of gehele) afbeeldingen in welke vorm dan ook te kopiëren, te vertalen, te wijzigen of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Esclusivo. Elke gehele of gedeeltelijke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging, of verspreiding van voornoemde elementen is ten strengste verboden. Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging.

Beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van deze website (verkoopsvoorwaarden en links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Esclusivo geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website of de informatie erop. Esclusivo is bovendien niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites van derden waarmee ze hyperlinks tot stand brengt, in het bijzonder voor wat betreft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Privacybeleid

Esclusivo garandeert dat uw persoonlijke gegevens met de grootste zorg en vertrouwelijkheid zullen worden behandeld. Door een persoonlijke account te openen geeft u ons de toelating om bepaalde gegevens bij te houden. Deze gegevens worden bewaard en beheerd door Esclusivo, Helena Wijnantslaan 10, 3870 Heers. Esclusivo waarborgt u dat de gegevens die u verstrekt volledig in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zullen worden verwerkt. Overeenkomstig deze wet beschikt u over het recht de gegevens die op u betrekking hebben, in te kijken of te wijzigen. Het volstaat ons een e-mail te sturen of in te loggen op onze website.

De gegevens die wij u vragen wanneer u lid wordt of bij ons een bestelling plaatst, hebben wij nodig om u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. Deze gegevens laten ons toe uw bestellingen snel en correct te verwerken. De gegevens zullen tevens gebruikt worden om u een geïndividualiseerde winkelervaring te bieden en beter op uw wensen en voorkeuren in te spelen.

De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe kan hij zich richten tot Esclusivo. Uw persoonlijke gegevens worden enkel ter beschikking gesteld van andere ondernemingen waar Esclusivo mee contracteert teneinde de dienstverlening aan onze klanten operationeel te kunnen verzorgen (de koerierdienst die eventueel uw bestelling komt leveren heeft bijvoorbeeld uw adres nodig). Uw persoonlijke gegevens worden niet meegedeeld aan, gedeeld met, verkocht of afgestaan aan derden die niet betrokken zijn bij deze dienstverlening.

Esclusivo kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Esclusivo website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Prijzen en tarieven

De vermelde prijzen en eventuele promoties zijn enkel geldig op moment van verschijning op de website, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en zolang de voorraad strekt. De prijzen worden weergegeven exclusief transportkosten.

Transportkosten

De transportkosten worden afzonderlijk berekend en worden vermeld op uw bestelbon.

  • 

een bestelling vanaf 250,00 euro wordt gratis geleverd (in België);
  • voor een bestelling van minder dan 250,00 euro, vragen wij een vaste transportkost van 10,00 euro (in België);
  • op een bestelling van enkel cadeaubonnen worden geen transportkosten aangerekend, de cadeaubonnen worden u per e-mail bezorgd, zodat u er snel over kan beschikken.

Leveringen

Bij levering van onze goederen door derden, reist de koopwaar altijd op risico van de bestemmeling. Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecifiëerd door de Klant in zijn bestelling. Producten worden uitsluitend geleverd in België. U kan tijdens uw bestelling zelf een gewenste leverdatum specifiëren via het opmerkingen-veld. Esclusivo zal zover mogelijk proberen op de gewenste leverdatum te leveren (eventueel aan een verhoogde transportkost). In geen enkel geval heeft de Klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van een leveringstermijn.

Verzakingsrecht

Indien de bestelde producten niet aan de verwachtingen van de Klant voldoen, kan de Klant de goederen in de ongeopende en originele verpakking onbeschadigd binnen 10 werkdagen na ontvangst terugsturen of binnenbrengen en dit mits overhandiging van uw bestelbon en de leveringsnota van de verzendingsdienst.

Wij zullen uw bestelling terugbetalen uitgezonderd de verzendkosten, zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen. De klant betaalt zelf de verzendingskosten om het product terug te sturen.

Esclusivo aanvaardt in geen geval teruggestuurde geopende flessen, tenzij het gaat om wijnen met kurksmaak zoals hier elders bepaald.

Kurksmaak

Esclusivo verbindt zich er toe om flessen met een kurkprobleem te vervangen op voorwaarde dat de Klant de slechte fles (zo vol mogelijk) en met originele kurk terugbezorgt. Wij vervangen deze wijn met eenzelfde fles die op dat moment in verkoop is (dat kan een ander jaartal zijn). Wij betalen geen flessen terug.

In welke gevallen vervangen wij geen slechte flessen:

  • wijnen die slecht zijn geworden door té lange bewaring (bv. frisse witte wijn die 5 jaar of ouder is)
;
  • wijnen die geoxideerd zijn door uitdroging (rechtop bewaard in een té droge en té warme bergplaats);
  • wijnen die niet bij Esclusivo aangekocht werden.

Wijnjaren

Indien de jaartallen van de wijnen wijzigen brengen we u eerst op de hoogte via mail voor we de bestelling afwerken. Het totale bedrag en betaal referentie wordt u per e-mail doorgegeven. En wat als het toch zou misgaan? Neem dan gewoon contact met ons op. We passen er wel een mouw aan, maar dat is tot nu toe nog nooit nodig geweest.

Bestelling annuleren

In België geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 14 werkdagen bij verkoop aan particulieren. Binnen deze termijn kan u de bestelling annuleren. Dat kan via e-mail naar info@esclusivo.be

Facturen en betalingen

Een bestelling via onze website kan voorafbetaald worden via overschrijving op onze bankrekening. Na ontvangst van uw betaling worden de goederen geleverd. Weldra zal het ook mogelijk zijn om online te betalen in de webshop.

Eigendomsrecht

De geleverde goederen blijven eigendom van Esclusivo tot de volledige betaling van de factuur ervan (wet van 12 mei 1980).

Geschillen

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van deze dienst en de toepassing of interpretatie van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt uitsluitend geregeld door het Belgisch recht. Bij een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Leeftijd

Esclusivo verkoopt uitsluitend aan personen van 18 jaar of ouder.
Door de algemene voorwaarden goed te keuren bij het afrekenen van uw order, bevestigt u 18 jaar of ouder te zijn.